09
dec

Tillfällig pandemilag på remiss

Socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind presenterade 9 december ett utkast till tillfällig lag mot covid 19.

Det är ett utkast till tillfällig pandemilag, för att hantera coronaviruset, som går på remiss idag. Innehållet i lagförslaget har tagits fram för att kunna genomföra tvingande åtgärder och begränsa trängsel men även göra det möjligt att ha regler utifrån hur verksamheten ser ut.

Att begränsa stora samlingar har gett stora orättvisor för kulturen och offentliga samlingar när man har arbetat med den lagstiftning som finns. Idag saknas även lagstöd för begränsningar och nedstängningar, men även för människors tillträde till allmän plats.

Förslagen är långtgående, därför är det viktigt att lyssna på remissinstanserna och samtalen med riksdagspartier och Amanda LInd meddelar att beskedet är viktiga för arrangörer, som tagit ett stort ansvar under pandemiåret. Regleringen ska göra det möjligt att inte lägga onödiga begränsningar på och  slå hårt mot det som kan anses smittsäkert.

Remissvar ska lämnas senast 23 december. Tanken är att lagen ska träda i kraft 15 mars 2021 och gälla i drygt ett år framåt.

Övergripande inriktning

 • Tillfällig pandemilag bara för covid-19.
 • Åtgärderna är förenliga ned grundlag och ska vara propotionerliga.
 • Effektiv lagstiftning som ger förutsättningar för regeringen att agera snabbt.
 • Riksdagens inflytande ska värnas.
 • Ambitionen är att öka träffsäkerheten. Mer anpassade regleringar, sett utifrån risken för smittspridning.
 • Verktyg att i sista hand besluta mer ingripande åtgärder.

Förslaget

 • Ramlag.
 • Vissa allmänna smittskyddsåtgärder i lag.
 • Konkreta krav bestäms i förordningar och myndighetsföreskrifter. Inspiration tas från bland annat den s.k. resatauranglagen.

Lagen omfattar följande områden

 • Allmänna sammankomster = demonstrationer, gudstjänster, konserter, musikarrangemang, teatrar m.m.
 • Offentliga tillställningar = nattkulbbar, julmarknader, mässor, loppmarknader, idrottstävlingar, tivolin m.m.
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Befogenheter: smittskyddsåtgärder

 • Regeringen eller den myndighet regeringen utser får meddela föreskrifter om den som bedriver en verksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder.
 • Regeringen kan bemyndiga en myndighet att få meddela motsvarade föreskrifter på regional nivå.

Befogenheter: nedstängning

 • Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa verksamheter ska hållas stängda.
 • En förordning om förbud eller nedläggning ska underställas riksdagen.

Begränsningar på allmän plats

 • Regeringen kan begränsa hur många som får samlas i ett sällskap på platser dit allmänheten har tillträde.
 • En förordning från regeringen med denna typ av innehåll ska underställas riksdagen.
 • Regeringe kan även ge kommunerna rätta att besluta om förbud att vistas på särskild plats (badhus, stadspark eller liknande)

Tillsyn

 • Länsstyrelserna föreslås på ansvaret för tillsynen.
 • Verksamhetsansvarig ska ge länsstyrelsen nödvändiga uppgifter.
 • Länsstyrelserna har rätt att få tillträde till lokaler och områden där verksamheten bedrivs.
 • Polisen ska efter begäran stödja länsstyrelsen i tillsynen.

Straff och förelägganden

 • Länsstyrelsen kan besluta om förelägganden t.ex. stängning eller vite.
 • Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till penningböter.

Underställande

 • Riksdagens inflytande ska värnas.
 • Beslut om nedstängning eller förbud mot att samlas i ett sällskap av viss storlek ska underställas riksdagens prövning.
 • Underställningen föreslås ske inom en månad.

Ersättningsfrågor

 • Ersättningsfrågor för verksamheter som träffas av smittskyddsåtgärder regleras inte i lagstiftningen.
 • Samma ordning som för liknande lagstiftning smittskyddslagen, ordningslagen och bemyndigandelagen.
 • Ekonomisk ersättning övervägs inom ramen för det arbete som löpande bedrivs för att lindra de ekonomiska verkningarna av covid-19 för företag, löntagare och andra aktörer i Sverige.

Källa: https://www.regeringen.se