02
jun

Regeringens arbete med turism och besöksnäring

Sveriges attraktionskraft som besöksdestination är en viktig fråga för regeringen. För första gången tas en nationell strategi för en hållbar turism och besöksnäring fram. Med strategin vill regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i vårt land. Strategin ska peka ut riktningen för den fortsatta politiken inom området och gälla fram till 2030.

Här kan du läsa mer om detta viktiga uppdrag!