19
jun

Positivt bokslut 2018 för den svenska och den värmländska besöksnäringen

Nu har tillväxtverket släppt Turismens Årsbokslut 2018.

Tillväxtverkets pressmeddelande 

Direkt till årsbokslutet

Läs Visit Värmlands pressmeddelande

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor år 2018

Resultatet av turismsatellitkontoberäkningarna, TSA, 2018 visar att svenska och utländska besökare konsumerade för sammanlagt 337 miljarder kronor i Sverige under 2018. Det motsvarar en ökning på 6 procent jämfört med året innan i löpande priser eller en volymökning på motsvarande 4 procent. Det är en något lägre tillväxttakt jämfört med de tre senaste åren.

De svenska besökarnas konsumtion uppgick till 193 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med året innan medan de utländska besökarnas konsumtion ökade med 8 procent till sammanlagt 144 miljarder. Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska besökare för 43 procent. Denna andel har succesivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent.

Turismen utgör knappt 3 procent av Sveriges ekonomi

Turismens förädlingsvärde uppgick 2018 till 108,5 miljarder kronor, motsvarande 3,3 procent av näringslivets sammanlagda förädlingsvärde eller 2,6 procent av svenska ekonomins totala förädlingsvärde. Under 2018 ökade turismens förädlingsvärde 3,1 procent, fasta priser, jämfört med 2017 medan näringslivets totala förädlingsvärde ökade med 2,6 procent. Sedan år 2000 har turismens förädlingsvärde ökat med 66 procent och näringslivet sammanlagda förädlingsvärde har under samma period ökat med 68 procent.

Turism utgör en betydande del av Sveriges samlade export

I Sverige utgör turismen en betydande del av den samlade exporten. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,9 procent (2013) till 6,4 procent (2018) och är en snabbt växande exportnäring i Sverige. Sedan år 2000 har Sveriges totala export av varor och tjänster haft en god utveckling och ökat med 113 procent i löpande priser. Under motsvarande period har turismens exportvärde ökat mer än dubbelt så mycket, total 255 procent. En viktig bidragande orsak till detta är gränshandeln mot Norge som har expanderat kraftigt under senare år och är en viktig beståndsdel för Sveriges växande turismexport.

Sysselsättningstillväxten högre inom turism

Antalet sysselsatta som ett resultat av turismkonsumtion i Sverige uppgick till drygt 172 000 under 2018, en ökning med knappt 2 procent jämfört med året innan. Under 2018 tillkom cirka 3000 nya jobb inom turism och besöksnäring. Flest anställda finns inom hotell och restaurang. Sysselsättningen fortsätter att öka i linje med svensk ekonomi som helhet och omkring 3000 nya jobb skapades inom turism och besöksnäring i Sverige under 2018. Över tid ökar dock sysselsättningen snabbare inom turism och besöksnäring. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 32 procent medan den totala sysselsättningen har ökat med 19 procent.

Omsättning för turism i Sverige

Löpande priser, miljoner kronor

Index för turismens exportvärde i jämförelse med Sveriges totala export av varor och tjänster (löpande priser)

Index år 2000=100

Index för turismens sysselsättningsutveckling i jämförelse med total sysselsättningsutveckling i Sverige

Index år 2000=100