22
apr

Pandemins kostnader

Tillväxtverket har nyligen publicerat rapport Pandemins kostnader, Effekter på produktion och jobb i Sveriges regioner, som ger ger kunskapsunderlag för att förstå de konsekvenserna för pandemins påverkan på världsekonomin. Rapporten redovisar två mer långsiktiga scenarier för tänkbara samhällsekonomiska konsekvenser i olika regioner och branscher. Det första scenariot kollar om återgången sker 2022 och det andra ser mot 2027.

De viktigaste slutsatserna av rapporten är:

  • Hotell och restaurang är den bransch som drabbades relativt hårdast under pandemin i den procentuella förlusten
  • Tillverkningsindustrin står för störst mängd utebliven produktion räknat i kronor
  • De tre storstadslänen påverkats mest räknat i kronor, dock nedgången i produktion relativt jämnt fördelad mellan regionerna
  • Förlorade årsarbetstillfällena är lika allvarliga i olika branscher riket över, mes största siffror gäller storstadsregionerna

Läs mer