28
jan

Päggonätto i Torsby kommun blir Värmlands 200:ade naturreservat

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Päggonätto i Torsby kommun. Reservatet bildas för att bevara områdets mosaik av myrar och äldre barrskog och för att bibehålla områdets orörda karaktär. I och med bildandet blir Päggonätto Värmlands 200:ade naturreservat.

Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med särskilt stort värde för djur, växter och människor. När ett naturreservat är bildat ansvarar Länsstyrelsen för förvaltningen av reservatet. 

Ett reservat för den som söker vildmark

Reservatet har många djur och växter. Myrområdet har en rik flora, med bland annat arter som ängsnycklar och brudborste. Myrkomplexet är även av zoologiskt intresse med en skyddsvärd fågelfauna där arter som grönbena och ljungpipare håller till. På och omkring myrarna finns gammal höghöjdsgranskog med knotiga träd, gott om död ved och ett stort inslag av gamla björkar. På de gamla träden trivs bland annat violettgrå tagellav, norsk näverlav och långt broktagel. I den frodiga granskogen på sluttningen av Pottmäk är floran rik och här påträffas bland annat nordisk stormhatt och vitsippsranunkel.

Så bildas ett naturreservat, (Länsstyrelsen Värmlands webbplats)

Naturreservat i Värmlands län, (Länsstyrelsen Värmlands webbplats)

Läs Länsstyrelsens pressmeddelande