Kommersiell gästnattsstatistik

Vad kan man använda gästnattsstatistik till? Gästnattsstatistik är inte bara siffror. Gästnätter är betydelsefulla siffror som ger en temperaturmätning för bättre planering och ligger till underlag för beslut.

Vad används statistiken till? Siffrorna som du lämnar utgör underlag till den statistik som Statistiska Centalbyrån (SCB) sammanställer varje månad. Utifrån den statistiken hämtar besöksnäringen, politiker och andra beslutsfattare kunskap och underlag som används för att fatta beslut kring infrastruktur och resmöjligheter, som underlag när kommunen och regionen planerar och som ett verktyg for politiken men även som underlag för nationellt arbete med besöksnäringen.

Läs mer

Bra siffror gör det lättare att komma till tals i olika sammanhang. Statusen höjs på branschen och din destination tas mer på allvar om det finns siffror som påvisar gästantal. Att veta hur många som besöker ett område är värdefull information för all planering av trafik till området: tågtrafik, buss, vägar och flyg. Vilket i sin tur är en förutsättning för att dina gäster ska komma fram. Bra statistik gör det lättare för destinationen runt om att planera. T ex för lokala butiker, aktivitetsbolag, serviceinrättningar inklusive sophantering och därmed en bättre totalprodukt för dina gäster. Polis, fjällräddning, sjukvård, brandkår – allt blir lättare att planera för och ha beredskap kring med bättre statistik. Vinsten är att dina gäster får en säker vistelse.

Bra gästnattsstatistik är också en förutsättning för att göra vidare beräkningar av besöksnäringen som sysselsättning, skatteintäkter o s v. Detta i sin tur ger argument för utveckling av samhällsfunktioner som är viktiga för en fortsatt hållbar utveckling av turismnäringen. Med bättre underlag är det lättare att hitta samarbeten med andra branscher och samhället som helhet som gynnar den egna verksamheten på olika sätt.

Därför är det viktigt att alla rapporterar in sina siffor så att statistiken blir så exakt som möjligt. Statistiken används även som underlag för att skapa press och publicitet i media och vid marknadsföring av besöksnäringen. Att kunna leverera bra underlag och fakta leder till bättre synlighet eftersom det är lättare att få gehör för siffror i media, vilket i sin tur gynnar besöksnäringen i stort men det gynnar även dig och din verksamhet.

Även du som är företagare har nytta av bra statistiskt underlag. Ska du t.ex. söka lån till kommande investeringar för din verksamhet eller som underlag när du planerar din marknadsföring.

Det är många som är beroende av just dina siffror och av att vi inom besöksnäringen kan leverera rätt och riktig statistik i rätt tid. Dina siffror kan vara avgörande till vilka satsningar som görs nu och i framtiden. Dina siffror ligger också till grund för vilka marknader som vi inom de regionala och nationella turismorganisationerna vänder oss mot så glöm inte rätt nationalitet!

Dina siffor ligger till grunden för prioriterade marknader och vilka marknadsinsatser som Visit Värmland gör så rapportera in dina gästnätter till SCB senast den 5:e varje månad.

Tillsammans lyfter vi besöksnäringen och utvecklar den framåt!

 • Vem ska lämna in siffror?

  • Hotell med mer än 5 rum eller 9 bäddar
  • Stugbyar med mer än 5 stugor eller 20 bäddar
  • Vandrarhem med mer än 9 bäddar
  • Alla campingar
  • Alla privat förmedlade stugor och lägenheter (SOL)
 • Tips på vad kan du använda statistiken till:

  • Hur ser utvecklingen ut för de år vi varit verksamma? 
  • Vilka är våra starka/svaga perioder?
  • När behöver vi lägga mer resurser på att hitta evenemang/kampanjer egna eller med andra, för att öka vår bokning?
  • När finns utrymme att göra renoveringar/förbättringsarbete och när bör vi lägga mer tid på införsäljning av vårt boende?
  • Planera din egen marknadsföring.
 • Fakta kring inkvarteringsstatistik

  SCB har samlat in statistik från hotell, stugbyar och vandrarhem sedan 1978. Från och med 2003 tillkom SOL (förmedlade stugor och lägenheter) och från och med 2008 har SCB även insamlingen av campingstatistik. EU reglerar vad som ska rapporteras, men Sverige samlar in mer än vad som föreskrivs.

  En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

  Kommersiella bäddar syftar i första hand på att de finns i en verksamhet som omsätter pengar och bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former. Även uthyrningsverksamhet som bedrivs ideellt eller till självkostnad kan anses som kommersiell om den bedrivs i konkurrens med annan liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte.

  Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen.

  Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Uppgifter som samlas in är öppethållande, kapacitet, antal belagda rum och bäddar, målgrupp, svenskar/utländska gäster (land) och logi-intäkt. Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl a att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

  Om en anläggning/uthyrare INTE rapporterar inkvartering kan Vite utgå.

  Totalt är det ca 4 400 anläggningar i Sverige som lämnar statistik. I dagsläget omfattas inte AirBnB, men förhandlingar pågår för att även samla in dessa. Exempelvis så kan Eurostat komma att redovisa AirBnB för Sverige som helhet. Resultaten från inkvarteringsstatistiken ligger sedan till grund för TSA. I dagsläget finns tyvärr ett bortfall i form av anläggningar som underlåter att rapportera statistik. SCB tittar då på motsvarande period under föregående år.

  Källa: Kvalitetsdeklaration Inkvarteringsstatistik, Tillväxtverket

 • Så kan inkvarteringsstatistiken bli bättre

  För att få bättre statistik för destinationer, kommuner, regioner och Sverige som helhet behöver vi hjälpas åt att se till att SCBs listor är uppdaterade (anläggningar som tillkommit/sålts/försvunnit bör rapporteras) och det är välkommet med uppmuntran till anläggningar om att vara noggranna vid rapportering – både vad gäller nationalitet och antal personer per boende.

 • Vilka variabler samlas in?

  Till målvariablerna hör antal rum och bäddar samt antalet belagda rum och bäddar (gästnätter) där den senare även fördelas på gästens hemland. Förutom de av EU rekommenderade variablerna samlas även logiintäkt in för att tillgodose nationella behov.

  Kapacitet 

  Fysisk kapacitet avser samtliga rum och bäddar på samtliga anläggningar (även tillfälligt stängda). 
  Disponibel kapacitet avser antalet tillgängliga rum och bäddar på öppna anläggningar multiplicerat med antal öppethållandedagar 

  Beläggning

  Antal belagda rum avser totalt antal belagda rum, inklusive uppräknade värden för anlägningar som ej svarat. 
  Gästnätter avser antal nätter en gäst har genererat.
  Ankomster avser antal nyinskrivna gäster. En gäst kan alltså generera en ankomst men flera gästnätter. 

  Gästens hemland 

  Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande (= mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt utomlands ska alltså redovisas som en gäst från bosättningslandet. Hemländerna redovisas med en uppdelning huvudsakligen styrd av EU:s direktiv för turismstatistik. Antalet hemländer som redovisas är f.n. 41. 

  Målgrupper på hotell 

  Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala: 

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt). 
  • Konferensgäst– gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar påhotellet. 
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista.
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och som reser främst  över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell. 

  Logiintäkt

  Här redovisas total intäkt av uthyrning av hotellrum och stugor exklusive moms och frukost. (Konto 3010 enl. HR2013). 

  För de förmedlade privata stugorna och lägenheterna redovisas logiintäkten inklusive bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms. 

  Campinganläggningar redovisar ingen logiintäkt. 

  Lämna dina siffror här

  Inkvarteringsstatistik SCB

 • Kontakta SCB

  Tveka inte på att kontakta SCB vid frågor och funderingar.