21
dec

Hembygdsföreningar är en viktig del av den värmländska besöksnäringen och kulturturismen

Visit Värmland erbjuder nu samtliga värmländska hembygdsföreningar en möjlighet att via ett strategiskt samarbete locka fler besökare, nya målgrupper och skapa konkurrenskraftiga, affärsmöjligheter samt tillväxt till föreningslivet i vår region. 

Visit Värmland jobbar med regional besöksnäring för tillväxt och attraktionskraft i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar, kommuner, besöksnäringsföretag samt föreningar. Vi lägger även stor vikt vid samverkan och tydlig kommunikation med leaderområdena vad gäller de landsbygdsutvecklande insatser som genomförs i Värmland.   

Visit Värmland har som mål att utveckla en hållbar besöksnäring i tillväxt, med ökad lönsamhet och sysselsättning där även internationalisering ingår i arbetet. Vi är måna om att stärka helhetsintrycken av Värmland, där vi tillsammans utgör ett starkt varumärke. En del i detta är att både bevara och skapa nya affärer kring vårt rika kulturarv, en generationslös samhörighet som spänner från dåtid till nutid och in i framtiden. 

Värmlands hembygdsföreningar har värnat detta kulturarv med omsorg och är delaktiga i att profilera och stärka varumärket Värmland genom att vara viktiga evenemangsskapare. Vi vill tillsammans med hembygdsföreningarna i Värmland förflytta det kulturella arvet mot nya målgrupper och dessutom ta tillvara på en resurs inom regionens besöksnäring med stor utvecklingspotential. På detta sätt kan vi förvalta och förädla denna enorma kunskap och skapa attraktion på de platser hembygdsföreningen verkar. 

I samarbetet kan vi tillsammans förädla befintliga produkter och turistiska initiativ, samt ta fram nya paket för besökare på en lokal, regional, nationell och internationell marknad. Visit Värmland kommer att tillhandahålla de verktyg och modeller som krävs och vi kommer aktivt delta i produktutvecklingsprocessen. Resultatet blir en dynamisk utveckling där inte bara besöksnäringen utvecklas och stärks i området, utan även där nya generationer attraheras att förvalta och ta arvet vidare via ett starkt föreningsliv.

Så här tänker vi oss vår kommande samverkan

Grundläggande introduktion – Hur skapar vi tillväxt tillsammans för framtiden?

Här ges en överskådlig inblick i vad besöksnäring består av och hur man verkar i den. I denna del av processen knyter vi an till hembygdsföreningarnas roll och möjligheter för att stärka och utveckla en attraktiv plats med goda affärsmöjligheter på landsbygden. 

Förvaltning, förädling och utveckling via paketering:

Hembygdsföreningen introduceras via konkreta utvecklingsmodeller och analyser in i besöksnäringen. Hur kan vi på bästa sätt förvalta och förädla kunskapen om det kulturella arvet? Hur knyter vi an och samverkar med andra aktörer inom besöksnäringen? Målgrupper och omvärldsanalyser presenteras med anknytning till platsen, och hembygdsföreningen skall efter genomfört arbete kunna vara delaktiga i/eller själva äga en paketering.  

Vi kommer att ta kontakt med er för att bjuda in till ett första uppstartsmöte digitalt den 4 februari. Förhoppningsvis kan vi också ses fysiskt framöver när läget ser bättre ut.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er för att utöka platsernas attraktivitet och skapa en hållbar framtid för hembygdsföreningarna.

Kontaktuppgifter Visit Värmland:

Cajsa Jansson, cajsa.jansson@visitvarmland.com, tel. 054-776 60 03 

John Zafarad, john.zafaradl@visitvarmland.com, tel. 054 776 60 10