Mia Landin, vd Visit Värmland och Mats Nilsson, forskare och lektor inom Kulturgeografi vid Karlstads universitet

Besöksnäringens nuläge kräver en omställning för framtiden

Visit Värmlands projekt ”Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer”, förkortat LOV, tar sikte på ett önskat tillstånd tre år framåt i tiden. Projektets övergripande mål är att Värmlands besöksnäringsföretag, handel och småskalig livsmedels- och dryckestillverkning ska ha klarat sig igenom den akuta globala covid-19-krisen och med stärkt konkurrenskraft kunna fortsätta växa och attrahera länets invånare, inhemska och internationella besökare.

Vi bad Mats Nilsson, forskare och lektor inom Kulturgeografi vid Karlstads universitet och Mia Landin, vd på Visit Värmland att ge oss sin bild av läget för besöksnäringen.

Hur har Coronapandemin påverkat besöksnäringen?

- Det är ingen överdrift att konstatera att Covid-19 pandemin definitivt lamslagit vårt samhälle. Skulle man få lov att välja något som symboliserar detta tillstånd av lamhet allra tydligast så skulle det nog vara turism- och besöksnäringen som de flesta först kommer att tänka på. Enligt de beräkningar som presenterats uppskattas minst 80 procent av den globala turismen uteblivit till följd av de inskränkningarna av mobiliteten som infördes på bred front i våras. Redan nu kan vi konstatera att Covid-19 har lett fram till en trend av icke-globalisering som innebär att vi minskar vårt resande. Just nu bekräftas det via länder som använder sig av stängda gränser, begränsning av rörlighet och isolerande av vissa zoner. Men vi vet ej hur länge vi och i vilket tempo vi kommer att få leva med denna situation, säger Mats Nilsson.

- Många näringsidkare i Värmland vänder sig till utländska besökare och de gräns- och karantänrestriktioner som framförallt Norge haft, har inneburit ett stort tapp av besökare för Värmland. Våra gränskommuner som till stor del får sina affärer att gå runt genom norska besökare befinner sig just nu i en väldigt svår tid. Uteblivna besökare och precis som Mats säger - ovissheten för framtiden är en stor utmaning för besöksnäringen. Många besöksnäringsföretag beskriver våren som katastrof, sommaren som bra men med en stor utmaning med personalbrist efter sviterna av vårens påverkan. Under juni, juli och augusti kunde vi se en minskning av gästnätter i Värmland med 47,6 procent jämfört med motsvarande period förra året, säger Mia Landin.

Vilka olika framtidsscenarier har lyfts?

- I de forskningsstudier som hitintills publicerats rörande Covid-19 poängteras att vi befinner oss i ett läge där vi inte kan luta oss mot tidigare liknande händelser. Det finns alltså inga lärdomar utan det handlar om att försöka skapa en ny bild av var vi står idag och hur vi vill/kommer att gå stärkta framgent, säger Mats Nilsson.

- Tillväxtverket lyfter i sin rapport fram tre scenarier: det första, där det råder en avsaknad av tydlig strategi, där ad-hoc-lösningar råder och med förändrade konkurrensförhållanden. Det andra, talar istället om en försiktig satsning med regionala satsningar med en förhoppning om att konkurrenskraften kommer att vara som den var innan pandemin. Det tredje, är att en aktiv besöksnäring som skapar goda förutsättningar och där utveckling sker som har sin grund i tydliga strategier och satsningar, vilka tillsammans leder fram till ökad konkurrenskraft. Tillväxtverket menar att fokus bör ligga på styrning, samverkan, utvecklingsfokus, finansiering, kompetens och kontinuerlig uppföljning, utvärdering och lärande. Det utgår från att det finns goda kunskaper om länets förutsättningar och om inte det redan existerar bör det tas fram. Vi bör också se över de planer som fanns innan denna kris i syfte att studera om de går att använda, omarbetas eller behöver avfärdas, säger Mats Nilsson.

- Av de framtidsscenarier som Tillväxtverket lyfter fram strävar vi på Visit Värmland efter att följa det tredje – och detta är viktigt för alla företag inom besöksnäringen – att arbeta med tydliga strategier för att öka konkurrenskraften. Vi har ingenting att luta oss tillbaka på från tidigare erfarenheter och därför behöver vi blicka framåt och samverka för att uppnå en stark besöksnäring, säger Mia Landin. 

Vilken roll kommer de lokala-, regionala- och nationella marknaderna förväntas få för den värmländska turismen på kort- respektive långsikt?

- De lokala, regionala och nationella marknaderna kommer att spela en stor roll för besöksnäringen på både kort och lång sikt. Branschen har tvingats ställa om och rikta in sig mer på de här nya målgruppen och behöver vi fortsatt göra det då framtiden just nu är oviss för hela näringen, säger Mia Landin.

- Covid-19 har medfört att nya krav och utmaningar ställts på turismen. Krav och utmaningar som inneburit att pandemin har förändrat förutsättningarna för turism- och besöksnäringen närmst intill totalt. Alltså bör stora delar av turism- och besöksnäringen försöka tänka i delvis nya banor för att säkra sin fortsatta existens åtminstone som det ser ut just nu. Det är uppenbart att den globala turistiska rörligheten har sinat till förmån för det lokala, regionala och nationella dito. Utsikterna för en återgång till den globala turistiska cirkulationen som varit känns om inte helt uteslutet definitivt avlägsen, säger Mats Nilsson.

Om vi ska försöka att ställa diagnos om vad vi behöver göra?

- Vi vet att vi på kort sikt kommer att av skilda skäl få begränsad rörlighet över såväl nationsgränserna som inom de nationella gränserna i Europa. Vi bör därför i ökad grad kritiskt diskutera Covid-19:s följder och ställa oss frågan - hur vi kan få en stabil, växande, besöksnäring utan en ökning av antalet besökare. Eftersom ingen tidigare erfarenhet finns inom turism- och besöksnäringen av en situation som denna behövs någon form av omvärldsanalys. Inte minst då samhället öppnas upp behövs en aktiv omvärldsbevakning och kunskapsutveckling vad det ”nya” samhället kommer innebära för den värmländska turism- och besöksnäringen, säger Mats Nilsson.

- Det finns forskning som påtalar att Covid-19 förhoppningsvis kommer att bidra till mer global medvetenhet som mycket väl kommer att förändra människors beteende, skapa nya normer och kanske leda till att turism- och besöksnäringen kommer att ställas inför nya förutsättningar. Vi kan se att företagen i ökad grad riktar in sig på mer lokalorienterande och miljömedvetna turister och det kommer med stor sannolikhet krävas en omställning och återuppbyggnad av den värmländska besöksnäringen när vi nu står inför 2021. Det är svårt att se att vi kommer att återgå till det normala och att näringen kommer att kunna överkompensera för det de redan har tappat på grund av Coronapandemin, säger Mats Nilsson.   

- Som Mats nämner krävs en omställning och en återuppbyggnad. Besöksnäringen behöver bli en mycket större del av samhällsutvecklingen för att kommuner som varit hårt drabbade av covid19-krisen ska överleva och fortsatt vara hållbara besöksmål. Det behövs ett nytt grepp för att vidareutveckla Värmlands destinationer som lockar regionala, nationella och lokala besökare. Därför måste vi lära oss mer om de nya målgrupperna och utveckla platser som möter deras behov. Detta kan vi bland annat göra med omvärldsanalyser, bättre digitala arbetssätt för besöksnäringsföretagen och utveckling av nya innovativa produkter. Vi måste också stå redo med ett attraktivt utbud när internationella besökare kommer tillbaka, säger Mia Landin.

Vad tror ni om framtiden?

-  Vi måste bereda oss på att vara verksamma i en värld där Covid-19 finns och det ställer också krav och utmaningar på turism- och besöksnäringen om vilka kunskaper vi har och vilka metoder vi infört på plats. Vi bör även kunna förmedla detta för att den potentiella besökaren ska kunna känna sig trygg, säger Mats Nilsson. 

- Vi kan inte bortse från att vi lever i en pandemi, utan vi måste istället hitta nya sätt för att verka i den. Vi får inte heller glömma bort hur viktig besöksnäringen är för hela vårt samhälle, det skapar mer arbetstillfällen på landsbygden och ser till så att våra kommuner kan hålla sig levande. Om vi kan hitta en stark samverkan mellan besöksnäringsföretagen men också kommunerna emellan som tillsammans kan erbjuda helhetsupplevelser runt om i våra kommuner. Skapa inkluderande och lockande platser med nya produkter i centrum och på landsbygden som gör att platsen blir attraktiv att bo i, verka i och besöka så kan vi stärka vår marknad och bli mer konkurrenskraftiga för framtiden, säger Mia Landin.

- De senaste cirka trettio åren har e-turism lyfts fram som en teknologiutveckling för att möta turismens utveckling och dess problem. Covid-19 har i högsta grad inneburit att e-turism står inför en ny realitet och förmodligen även en mer långsiktig förändring. Idag bidrar det först och främst vid marknadsföring och bokningar men vi kan även se olika sätt att förädla attraktionen i sig. Vi kan se digitala exempel där en digital upplevelse förväntas delvis ersätta de upplevelser av en plats som du skulle erhållit om du hade befunnit dig på platsen fysiskt. Men även ett sätt för att öka intresset av att besöka platsen som du delvis fått uppleva via det digitala, säger Mats Nilsson. 

Om projektet

Projektet ”Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer” riktar sig till små och medelstora företag inom besöksnäring och handel samt aktörer genom hela livsmedelskedjan, bland annat lokala matentreprenörer. Projektet ska bidra till att snabba på omställningen hos företagen genom olika aktiviteter, affärsutveckling och samverkan. På så sätt ska konkurrenskraft och attraktivitet skyndsamt höjas hos besöksnäringen, handeln och aktörer genom hela livsmedelskedjan i Värmland och anpassas till marknadens nya förutsättningar under och efter coronapandemin. Visit Värmland är projektägare och Nifa samverkanspart. Projektet är finansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Värmland.

 

Nej