Begrepp inom funktionsvariationsområdet

Här hittar du begrepp som förekommer inom funktionsvariationssområdet:

Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang. Inom funktionshindersområdet betyder det att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor.

Målet att nå ett tillgängligt samhälle omfattar alla samhällets områden. Personer med funktionshinder ska ha tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt ha tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation lyfter fram tre utgångspunkter för hur samhället ska ställas om till ett tillgängligt samhälle.

  • I ett utvecklingsarbete ska utgångspunkten vara universell utformning. Det betyder att man utgår ifrån människors olikheter och variationer i funktionsförmåga.
  • Det som redan finns i samhället ska man gradvis förbättra genom att utveckla och tillämpa krav och rekommendationer för tillgänglighet.
  • Det är viktigt att genom skäliga åtgärder undvika att diskriminera personer med funktionsnedsättning. 

Universell utformning

Universell utformning innebär att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Alla ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster.

Skäliga åtgärder

Den svenska diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom olika områden. Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga att kräva bedöms från fall till fall och utgår ifrån tillgänglighetskrav i lagar och regler. Bedömningen tar också hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar att genomföra åtgärderna. Diskrimineringsombudsmannen har tillsynsansvaret för den svenska diskrimineringslagen.    

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga, självständiga, aktiva och trygga. Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från användarnas behov och utgå ifrån universell utformning.

  • Välfärdsteknologi: http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/om-digital-teknik/vad-innebar-digital-teknik/valfardsteknologi/ 

Delaktighet

Det finns olika sätt att beskriva delaktighet. Inom funktionshindersområdet handlar delaktighet om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga miljöer. Det som påverkar möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats för individen.  

Meningen med de nationella målen för funktionshinderspolitiken är att delaktigheten ska öka. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkten för funktionshinderspolitiken och de nationella målen i Sverige. Konventionen finns till för att främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har funnits sedan 2006. Den förkortas ofta CRPD efter det engelska namnet Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009, vilket innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga den i sin helhet.

Regeringen är ansvarig för att regelbundet rapportera till konventionens övervakningskommitté inom FN som sedan utfärdar rekommendationer till Sverige.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. Det kan handla om:

  • nedsatt rörelseförmåga
  • nedsatt syn
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga.

Funktionshinder

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i miljöer.  

Det miljörelativa perspektivet 

Ett miljörelativt perspektiv utgår ifrån att funktionshinder uppkommer genom relationen mellan en individ med funktionsnedsättning och de hinder individen möter i sin omgivning. Det är med utgångspunkt från detta perspektiv som begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder är beskrivna.    

Funktionshindersperspektiv

Funktionshindersperspektiv innebär att i all planering och genomförande utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Det innebär också att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet och att inkludera perspektivet så att inte nya hinder uppstår.

Rättighetsperspektiv

Att ha ett rättighetsperspektiv innebär att erkänna individer som rättighetsbärare och det offentliga som skyldighetsbärare. De mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna omfattar alla människor. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning identifierar områden där det behövs åtgärder för att personer med funktionsnedsättning fullt ut och på jämlika villkor ska kunna nyttja sina rättigheter. Detta kräver åtgärder som stat, kommun och landsting/region är skyldiga att genomföra. Ett rättighetsperspektiv innebär också att de som berörs av rättigheterna ska vara delaktiga i både planering som genomförande.

Icke-diskriminering

Icke-diskriminering är centralt för alla mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver detta närmare i artikel 5. Konventionen slår fast att alla människor är lika inför och enligt lagen samt är berättigade till lika skydd och lika förmåner. Personer med funktionsnedsättning ska vara garanterade lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder. Detta innefattar att en stat ska se till att genomföra skäliga åtgärder.

Källa: http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/begrepp170920

Tillbaka