10
sep

Arbetet med samverskansarenan för besöksnäringen tas nu vidare av Svensk Turism

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avsåg att finansiera utvecklingen av en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Tillväxtverket fick ett regeringsuppdrag att i en uppstartsfas stödja näringen i arbetet och i januari 2020 beviljades Svensk Turism AB:s ansökan om att få uppdraget att utveckla arenan. 

Inom projektet har förslag till upplägg och innehåll för en samverkansarena för besöksnäringen arbetats fram och lämnats över till Svensk Turism. Svensk Turism tar nu arbetet vidare för att samla besöksnäringens företag, formulera näringens behov och vara drivande i näringens hållbara tillväxt. Därtill ska också en hållbar verksamhetsplan och långsiktig finansiering säkerställas.

- Projektet är avslutat och har uppnått den ambition som politiken haft med att samla den privata besöksnäringen och ge oss möjlighet att agera med en samlad röst. Arbetet har pågått samtidigt som en världsomfattande pandemin slagit hårt mot berörda intressenters ordinarie verksamhet, vilket har varit utmanande för projektet. Tack vare ett stort engagemang har vi ändå lyckats arbeta fram förslag till vision, mål och områden att verka inom till nytta för besöksnäringen. Projektet föreslår att det går vidare i en etableringsfas inom ramen för Svensk Turism säger styrgruppsordförande Marcus Risberg. 

- Svenskt Turism tar nu detta viktiga arbete vidare för att bli en samlande kraft för besöksnäringen och vara drivande i näringens hållbara tillväxt. Utgångspunkten är de utmaningar och behov som finns för att bidra i återuppbyggnaden av näringen efter pandemin. En framgångsfaktor för det fortsatta arbetet är bland annat en bra samverkan med det offentliga främjarsystemet säger Svensk Turisms ordförande Jonas Siljhammar. 

Till pressmeddelandet